Bovenlogo 1

Huurcontract St.-Annazaal

 
Parochiale Werken Sint-Anna, v.z.w.
Beheer Sint-Annazaal
Roklijf 4 /a - 9300 Aalst
gsm: 0494/47.10.03

Aalst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Huurovereenkomst Sint-Annazaal

Ondergetekende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gsm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afgevaardigden van (vereniging): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
met BTW-nummer BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verklaren de Sint-Annazaal te huren op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor volgende activiteiten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De huurder aanvaardt volgende voorwaarden:

Art. 1:   Tenzij op onderhavig contract anders bedongen, begint de huurperiode te lopen vanaf 9 u. op de hierboven vastgestelde datum,
tot de volgende dag om 6 u.: desgevallend moet de zaal volledig opgekuist zijn. 
 Art. 2:

De huurprijs bedraagt . . . . . . . . . . . . . . . . . € in deze prijs zijn verlichting en elektriciteit inbegrepen.
Het verbruik van aardgas wordt berekend op basis van de opgenomen tellerstanden (op de gasteller in de kelder te controleren)
en gefactureerd aan 1,25 € per m3 verbruik.
Alle facturen moeten contant voldaan worden binnen de 14 kalenderdagen.
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal een interest worden toegepast van 1,5 % per maand met een minimum van 50 € en
dit vanaf de vervaldag der factuur, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet verzonden worden.
Het gebruik van de zaal voor repetities, speciale voorbereidingen of dergelijke zal het voorwerp uitmaken van een aanvullende overeenkomst,
en dan ook afzonderlijk worden vergoed (te vermelden onder artikel 16).

 Art. 3: Als het nodig is om de zaal te kuisen, dan wordt een vergoeding aangerekend van € 40.
Het vuil wordt normaal meegedaan door de huurder. Als dit niet gebeurd dan wordt een vergoeding aan gerekend van € 10.
Als er zeer vuil wordt achtergelaten dan wordt dit bedrag aangepast.
 Art. 4: Bij het sluiten van deze overeenkomst betaalt de huurder bovendien een waarborg van € . . . . . . . . . . .
Slechts na betaling van de waarborg is het contract bindend!
A. Deze waarborg wordt volledig ingehouden als schadevergoeding indien de huurder verzuimt de zaal te gebruiken op de vastgestelde datum,
of bij annulatie minder dan één maand op voorhand, of na vaststelling van door de huurder zelf binnengebrachte dranken (zie ook art. 9),
of bij beschadigingen aangebracht tijdens de huurperiode (zie ook art. 5)
B. Zonder deze waarborg is deze huurovereenkomst ongeldig.
 Art. 5:

Beschadigingen, aangebracht tijdens de huurperiode, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder en zullen door hem vergoed worden.
Deze vergoeding wordt door het beheerscomité bepaald, op basis van de vervangingswaarde van het beschadigde of vernietigde voorwerp en zal schriftelijk meegedeeld worden aan ondertekenaar(s) van de overeenkomst.
Het is verboden in de zaal op muren, vensters, deuren, enz. versieringen of affiches aan te brengen (wat ook de bevestigingswijze weze) met uitzondering van deze, aangebracht aan de speciaal daarvoor voorziene buizen onder de ramen langs de muur. Voor de aanplakborden zullen de betrokkenen de wettelijke bepalingen naleven.

 Art. 6: De zaal wordt geacht in nette staat te verkeren wanneer zij door de huurder in gebruik wordt genomen.
 Art. 7: De huurder wordt geacht de toestand van de zaal te kennen en deze te huren in de staat waarin zij zich bevindt.
 Art. 8: Het zaalmeubilair mag niet buiten de zaalruimte gebruikt worden, tenzij dit vooraf met het beheerscomité overeengekomen was.
 Art. 9:  Alle dranken en versnaperingen, door de huurder verkocht tijdens de huurperiode, worden door de verhuurder geleverd.
Er mogen GEEN dranken door de huurder binnengebracht en verkocht worden, met uitzondering van deze die niet op de lijst voorkomen.
Elke inbreuk hierop wordt gesanctioneerd door volledige inhouding van de betaalde waarborg.
Een lijst van de dranken en versnaperingen zal, op eenvoudig verzoek, overhandigd worden.
De gebruiker ontvangt voor de aanvang van de activiteit een volledige stocklijst.
Na de activiteit wordt de stock opgemaakt door de verantwoordelijke en deze kan dan nagekeken worden door de gebruiker.
De stocklijst wordt dan ondertekend door de zaalverantwoordelijke en de gebruiker. De zaalverantwoordelijke bepaalt wanneer dit zal gebeuren.
 Art. 10: Voordat het publiek tot de zaal wordt toegelaten, zal de huurder de noodverlichting testen en zullen de nooduitgangen worden ontsloten zodat het mogelijk is om, in noodgevallen, de zaal te ontruimen zonder sleutel of gereedschap langs deze uitgangen.
De controle van de noodverlichting wordt vermeld in het veiligheidsregister. Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige gebouw!
 Art. 11: De huurder dient alle wettelijke en reglementaire schikkingen na te leven die verband houden met het gebruik dat hij tijdens de huurperiode van de zaal zal maken. Alcoholische dranken boven de 22° mogen niet geserveerd worden tenzij de huurder voorafgaandelijk aan de huurperiode zelf heeft voldaan aan alle administratieve en financiële verplichtingen bij het kantoor Douane en Accijnzen.
 Art. 12: Ingeval van niet naleven van deze verbintenis door de vereniging die de ondertekenaar vertegenwoordigt, dient de ondertekenaar de verplichtingen van deze verbintenis persoonlijk na te leven.
 Art. 13:

Bij het afsluiten van het contract zal duidelijk worden aangegeven waarvoor de zaal verhuurd wordt.
Bij het inlassen van het “showelement” in bepaalde activiteiten zal er rekening mee gehouden worden dat de verhuurde zaal een parochiezaal is en dat alle activiteiten met deze status verenigbaar zijn.
Striptease, sexshows, travestieshows en dergelijke zijn expliciet uitgesloten.

De huurder staat in voor het naleven van deze bepalingen.
Bij het niet naleven ervan zal de huurder een schadevergoeding betalen aan de verhuurder van € 2.500. Bovendien heeft de verhuurder het recht, zodra hij er kennis van krijgt dat het de bedoeling van de huurder is dergelijke activiteiten in de zaal doorgang te laten vinden, het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder de toegang tot de zaal te ontzeggen.
Van deze beslissing zal de huurder per aangetekende brief per deurwaardersexploot in kennis worden gesteld.
De verhuurder kan dan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die de huurder door deze opzegging zou lijden; de reeds betaalde waarborg blijft eigendom van de verhuurder.

 Art. 14: De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, alle taksen en belastingen, SABAM-rechten en Billijke Vergoeding vallen ten laste van de huurder.
 Art. 15:

De huurder wordt verzocht alle politiereglementen betreffende nachtlawaai zeer nauwgezet in acht te nemen.
Hij is bovendien gebonden zich te schikken naar de voorzieningen van het “Algemeen Politiereglement” van de Stad Aalst dd. 25 mei 1977.
Inbreuk hierop valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
De Sint-Annazaal hanteert Klasse 3 van Vlarem (max. 95 dB(A) LAeq, 15min)
De huurder is verplicht geluidsmeting uit te voeren gedurende het volledige evenement.
De gegevens worden ook geregistreerd door de verhuurder en bij overschrijding van de geluidsnorm zullen boetes opgelegd worden.
De buren hebben ook recht op nachtrust!!!
De beheerders van de VZW hebben te allen tijde toegang tot de zaal om de naleving van bovenstaand reglement te controleren.

 Art. 16: Ingeval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst bevoegd en ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal een schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn en ook een intrest van 10 % vanaf de vervaldag zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ontvangst van de waarborg van € . . . . . . . . . . . . . . .

(eigenhandig geschreven melding “gelezen en goedgekeurd” + handtekening)

De Huurder                                                                                                                                                    Een beheerder van de zaal

 

 

 

Huurovereenkomst PDF